เกี่ยวกับเรา

หลักวิธีการคำนวณค่านำเข้า

♦ มาตรฐานการคิดค่าขนส่งตามหลักLogistics โดยคิดตามน้ำหนักจริง(Gross Weight) หรือน้ำหนักปริมาตร(Volume Weight)
♦ สินค้าที่คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักจริง(Gross Weight)คือ: สินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีขนาดน้อย(ลูกบาศก์เมตรน้อย)
♦สินค้าที่คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักปริมาตร(Volume Weight)คือ: สินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา
⇒สูตรแปลงปริมาตรมาเป็นน้ำหนักปริมาตร(Volume Weight):

น้ำหนักปริมาตร(Volume Weight)= (กว้างcm x ยาวcm x สูงcm ) / 5000

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องทราบในการคำนวณค่านำเข้า

  1. ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า (เพื่อคำนวณจากน้ำหนักปริมาตรVolume Weight)
  2. น้ำหนักจริงของสินค้าหลังใส่บรรจุภัณฑ์(เพื่อคำนวณจากน้ำหนักจริงGross Weight)

ให้ลูกค้าลองคำนวณค่านำเข้าทั้งสองแบบ เพื่อเปรียบเทียบ และประเมินค่านำเข้าเองได้

ตัวอย่างการคำนวณสินค้าประเภททั่วไป

สินค้ามีน้ำหนักจริง Gross Weight 30kg มีขนาดกล่อง 60cm X 30cm X 60cm

โดยแปลงขนาดมาเป็นน้ำหนักปริมาตร

60cm X 30cm X 60cm / 5000 =21.6kg(Volume Weight)

ค่านำเข้าคิดตามน้ำหนักจริงGross Weight 30kg อยู่เรท 50 บาท คำนวณได้ 30 X 50= 1500

ค่านำเข้าคิดตามน้ำหนักปริมาตรVolume Weight 21.6kg อยู่เรท 50 บาท คำนวณได้ 21.6 X 50=1080

เมื่อได้คำนวณทั้งสองแบบแล้ว ตามตัวอย่างจะสรุปได้ดังนี้ สินค้านี้จะถูกคิดค่านำเข้าตามน้ำหนักจริง

***TIPS:คิดแบบน้ำหนักจริง หรือคิดแบบน้ำหนักปริมาตร ตามหลักสากล แบบไหนที่คำนวณแล้วได้ค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไป***

ค่าบริการตีลังไม้ 

เกณฑ์น้ำหนัก ค่าตีลังไม้
0-0.9 กก 85 บาท
1-2.99 กก 150 บาท
3-4.99 กก 210 บาท
5-9.9 กก 270 บาท
10-19.9 กก 330บาท
20-29.9 กก 390 บาท
30-39.9 กก 450 บาท
40-49.9 กก 520 บาท
≥50 กก 580 บาท
ถ้าสินค้าน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ตั้งแต่กิโลกรัมที่ 51 จะคิดเพิ่มกิโลละ 5 บาท

 

ค่าบริการตรวจนับสินค้า

 

จำนวนสินค้า ( ชิ้น ) เรทค่าตรวจนับ (บาท/ชิ้น )
<3 8 บาท
3-10 5 บาท
11-100 3 บาท
100-500 2 บาท
>500 1 บาท

ค่าตรวจนับสินค้า = เรทตรวจนับ X จำนวนสินค้า(ชิ้น)

บริการตรวจนับสินค้าจะตรวจนับสินค้า ณ ตอนที่สินค้าเข้ามาถึงโกดังจีน