เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งสินค้าจากจีน

บริษัทเป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้า และนำเข้าสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น​ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนกับลูกค้าทุกกรณี เรายินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ แต่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในทุกกรณี อาทิ ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆ ในทุกกรณี เพราะเราเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้า และร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น

ค่าบริการ

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ LikeOrder.com ของเราจะไม่ต้องเสียค่าบริการสั่งซื้อสินค้า ค่าบริการเป็น 0% เท่านั้น

กรณีที่ลูกค้าต้องจดจำเมื่อสั่งซื้อสินค้า

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า รูปภาพสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้า อาจมีความแตกต่างไปบ้างจากสินค้าจริงที่ได้รับ และคุณภาพสินค้าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าเนื่องจากร้านค้าจีนส่วนใหญ่มักจะตกแต่งภาพเพื่อความสวยงาม จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณี

สินค้าที่บริษัทไม่รับนำเข้าโดยเด็ดขาด คือ สินค้าที่ผิดกฎหมายทุกอย่างตามที่กฎหมายของประเทศไทยได้ระบุไว้  สัตว์  สินค้าเกี่ยวสุขภาพและความงาม  สินค้าที่เกี่ยวกับทางการแพทย์

เงือนไขในการชำระเงิน

การจ่ายเงินเป็น 2 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1. จ่ายค่าสินค้าตามจริงบนเว็บไซต์จีน
งวดที่ 2. จ่ายค่าใช้จ่ายที่เหลือ เช่น ค่าขนส่งในจีน(ถ้ามี)+ค่าขนส่งระหว่างประเทศ + ค่าขนส่งภายในประเทศ +ค่าบริการเสริม(ถ้ามี) งวดนี้คุณลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออย่างถูกต้อง

ระยะเวลาในการขนส่ง

เวลาที่สินค้าจากโกดังจีนไปยังโกดังไทย เราจะใช้ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 4-5 วัน นับตั้งแต่วันที่นำสินค้าออกจากโกดังจีน ระยะเวลาที่คุณลูกได้จะได้รับสินค้า ช้าหรือเร็ว  ขึ้นอยู่กับทางร้านจีนว่าจะส่งของให้กับทางโกดังของเราว่าช้าหรือเร็ว หรือระยะทางจากร้านค้าไปโกดังจีนว่ามีระยะทางใกล้หรือไกล หรือทางร้านมีของพร้อมส่งให้เราหรือว่าทางร้านต้องรอการผลิตสินค้านั้นๆก่อนที่จะทำการจัดส่งมาให้กับทางเรา  ดังนั้นเหตุผลนี้จึงมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการขนส่งสินค้ามายังประเทศไทยเช่นเดียวกัน
การชำระเงินค่าขนส่ง กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 45วัน นับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

เงือนไขในการเเคลมสินค้า

เมื่อคุณลูกค้ามารับสินค้าคุณลูกค้ากรุณาตรวจนับสินค้าอีกครั้งก่อนจะนำสินค้าออกจากโกดังของเรา
บริษัทแนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด ถ่ายรูปหีบห่อหน้ากล่อง และถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องสินค้าเก็บไว้เสมอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตรวจสอบในกรณีลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหา ได้สินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่ง ร้านส่งสินค้าไม่ครบ และอื่นๆ ถ้าหากไม่มีหลักฐานทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ระยะเวลารับเเคลมสินค้า: ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทช้า เกินเวลาที่กำหนด จะติดตามยาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยจากร้านค้าจีน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากร้านค้าทุกกรณี

กรณีสินค้าประเภททั่วไป เกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ ตามมูลค่าสินค้าจริง แต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งของสินค้าที่สูญหาย

ยกเว้น สินค้าประเภท อย. มอก. รวมถึง กรณีเกิดจากความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีน หรือ ขนส่งในจีน ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี”

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า หรือ กรณีสินค้ามีรอยกรีด อันเนื่องมากจากการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่ศุลกากร

สินค้าที่เสียหายง่าย เช่นประเภทแก้ว กระจก เซรามิค กระเบื้อง พลาสติก หินอ่อน หรือสินค้าอื่นๆ  หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าดังกล่าว ควรใช้บริการตีลังไม้ เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการขนส่ง ในกรณีตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเกิดความเสียหาย ทางบริษัทขอรับผิดชอบเป็นเงิน ไม่เกิน 30% ค่าขนส่งของสินค้าที่เสียหาย

Comments are closed.